Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 宋代古诗

宋代古诗


满江红(八窗叔和,再用韵)


2022-09-24 15:14:36 宋代古诗


作者 朝代 名句
李曾伯 宋代古诗
李曾伯(1198~1265至1275间) 南宋词人。字长孺,号可斋。原籍覃怀(今河南沁阳附近)。南渡后寓居嘉兴(今属浙江)。

满江红(八窗叔和,再用韵)原文

竹马同游,平生志、相期霄壑。
今老矣,儒冠宁误,戎装徒著。
卷起鲸鲵江海事,放教禽鸟山林乐。
问尚堪、舞剑渡河无,公应莫。
粟可饭,衣从恶。
秫可酒,茶胜薄。
但此身长健,老天不错。
竹院昼闲参内景,蒲团夜坐披圆觉。
愿此生、无愧北山猿,西湖

满江红(八窗叔和,再用韵)诗意

竹马一同游览,平生志、相约霄沟壑。
现在老了,儒冠宁错误,穿上军装只是著。
卷起来鲸鲵一样工作,开放教育鸟鸣山林快乐。
问还能、舞剑渡河没有,您应该没有。
粮食可吃,衣服从恶。可以秫酒,茶胜薄。
但这身高健康,老天不放。
竹院白天闲参内景,蒲团夜坐披圆觉得。
愿此生无愧于北山猿,西湖鹤。
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

满江红(八窗叔和,再用韵)拼音

zhú mǎ tóng yóu, píng shēng zhì xiāng qī xiāo hè.
竹马同游,平生志、相期霄壑。
jīn lǎo yǐ, rú guān níng wù, róng zhuāng tú zhe.
今老矣,儒冠宁误,戎装徒著。
juǎn qǐ jīng ní jiāng hǎi shì, fàng jiào qín niǎo shān lín lè.
卷起鲸鲵江海事,放教禽鸟山林乐。
wèn shàng kān wǔ jiàn dù hé wú, gōng yīng mò.
问尚堪、舞剑渡河无,公应莫。
sù kě fàn, yī cóng è.
粟可饭,衣从恶。
shú kě jiǔ, chá shèng báo.
秫可酒,茶胜薄。
dàn cǐ shēn cháng jiàn, lǎo tiān bù cuò.
但此身长健,老天不错。
zhú yuàn zhòu xián cān nèi jǐng, pú tuán yè zuò pī yuán jué.
竹院昼闲参内景,蒲团夜坐披圆觉。
yuàn cǐ shēng wú kuì běi shān yuán, xī hú hè.
愿此生、无愧北山猿,西湖古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com