Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 宋代古诗

宋代古诗


王氏碧鸡园六咏·层兰


2022-09-24 15:14:36 宋代古诗


作者 朝代 名句
王灼 宋代古诗 仙翁有癖,肆意搜林坰。

王氏碧鸡园六咏·层兰原文

仙翁有兰癖,肆意搜林坰。
负墙累为台,移此万紫青。
九畹与九层,异世皆可铭。
收拾众妙香,逍遥醉魄醒。
孤几光风度,开帘皎月停。
门前勿通客,翁续离骚经。

王氏碧鸡园六咏·层兰诗意

仙翁有兰癖,随意搜林炯。
背墙多次为台,把这一万紫青。
九畹和九层,不同的时代都能铭记。
收拾众妙香,逍遥醉魄醒。
孤多少光风度,开帘皎洁的月亮停。
门前不要通客,翁续离骚经。
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

王氏碧鸡园六咏·层兰拼音

xiān wēng yǒu lán pǐ, sì yì sōu lín jiōng.
仙翁有兰癖,肆意搜林坰。
fù qiáng lèi wèi tái, yí cǐ wàn zǐ qīng.
负墙累为台,移此万紫青。
jiǔ wǎn yǔ jiǔ céng, yì shì jiē kě míng.
九畹与九层,异世皆可铭。
shōu shí zhòng miào xiāng, xiāo yáo zuì pò xǐng.
收拾众妙香,逍遥醉魄醒。
gū jǐ guāng fēng dù, kāi lián jiǎo yuè tíng.
孤几光风度,开帘皎月停。
mén qián wù tōng kè, wēng xù lí sāo jīng.
门前勿通客,翁续离骚经。古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com