Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 宋代古诗

宋代古诗


赴宣卿牡丹之集和奇父二首


2022-09-24 15:14:36 宋代古诗


作者 朝代 名句
胡寅 宋代古诗

赴宣卿牡丹之集和奇父二首原文

移得币丹手自封,护花云结秀阴浓。
未嫌芍药争时发,却有酴醾作酒供。
喜见典型开朵朵,宁须绯紫计重重。
定知禾黍胜桃李,似犁农。

赴宣卿牡丹之集和奇父二首诗意

转移到货币丹亲手封,护花云结花阴浓。
还嫌芍药争时发,却有酴醾酿酒供。
喜见典型开朵朵,宁愿要红紫计重。
知道庄稼胜桃李,为什么像犁牛问老农。
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

赴宣卿牡丹之集和奇父二首拼音

yí dé bì dān shǒu zì fēng, hù huā yún jié xiù yīn nóng.
移得币丹手自封,护花云结秀阴浓。
wèi xián sháo yào zhēng shí fā, què yǒu tú mí zuò jiǔ gōng.
未嫌芍药争时发,却有酴醾作酒供。
xǐ jiàn diǎn xíng kāi duǒ duǒ, níng xū fēi zǐ jì chóng chóng.
喜见典型开朵朵,宁须绯紫计重重。
dìng zhī hé shǔ shèng táo lǐ, hé sì lí niú wèn lǎo nóng.
定知禾黍胜桃李,似犁农。古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com